Centar za rad sa decom, mladima i porodicom "Vrdničak" je osnovano kao nestranačko, neprofitno i nevladino udruženje građana u skladu sa odredbama člana 11. i 12. Zakona o udruženjima ("Službei list RS" br.51/09). 

Ciljevi udruženjа su: poboljšаnje kvаlitetа postojećeg obrаzovnog sistemа nа svim nivoimа (predškolskog, osnovnoškolskog, srednjoškolskog, visokog, doživotnog obrаzovаnjа) kаo i stručnog usаvršаvаnjа zаposlenih iz oblаsti zdrаvstvenog sistemа, sistemа socijаlne zаštite i rаzvojа koncepcije društvа čiji se kvаlitet životа unаpređuje kroz učešće i rаzvoj konkretnih projekаtа. 

Udruženje pribаvljа sredstvа od donаcijа-domаćih i strаnih, konkurisаnjem zа finаnsirаnje projekаtа kod držаvnih orgаnа ili fondаcijа, vlаdinih i nevlаdinih domаćih i strаnih orgаnizаcijа koje finаnsijski podržаvаju progrаme ove vrste u nаšoj zemlji. 


Osnivači Udruženja:

Olgica Stojić, predsednica udruženja. Po zanimanju je diplomirani psiholog- master. Radi kao stručni saradnik u Dečijoj ustanovi "Dečija radost" u Irigu.

Doc.dr Ivana Mihić  rođena 10. 05. 1979.  godine u Kikindi. Zvršila je gimnaziju „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu, a 2010. godine odbranila doktorsku disertaciju iz razvojne psihologije. Docent je na Odseku za psihologiju, Filozofskog fakulteta u Novom Sadu za predmete iz oblasti razvojne psihologije i psihologije porodice. Takođe je i bračni i porodični terapeut. 

Doc.dr Vladimir Mihić  je rođen 29.04.1977. godine u Novom Sadu. Završio gimnaziju "Isidora Sekulić" u Novom Sadu. 2010. odbranio doktorsku disertaciju iz Socijalne psihologije. Radi kao docent na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Trenutno obavlja i funkciju zamenika šefa Odseka za psihologiju.

Nataša Tomić je rođena 08.03.1987. godine u Rumi. Završila je Srednju medicinsku školu "7. april" i diplomirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 2011. godine čime je stekla zvanje psiholog-Master. Radi u Serdnjoj stručnoj školi "Borislav Mihajlović - Mihiz" kao nastavnik psihologije.

Aleksandra Pušić rođena 21. 10. 1989 godine u Rumi. 2008. godine završila srednju Ekonomsku školu u Sremskoj Mitrovici, smer pravni tehničar. Diplomirala na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 2012 godine. Trenutno volontira u Osnovnom sudu u Sremskoj Mitrovici - Sudska jedinica Ruma, kao sudijski pripravnik. Poznaje rad na računaru, tehnike korespondencije i engleski jezik.

Suzana Nerandžić je rođena 21.10.1987. godine u Rumi. Završila je Srednju medicinsku školi u Sremskoj Mitrovici i Višu medicinsku školu u Zemunu čime je 2012. godine stekla zvanje Viši fizioterapeut. Radi kao  viši fizioterapeut i wellness terapeut u ordinaciji za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Aqua medica".

Snežana Mirosavljević je rođena 8.3.1971. Zavrsila je Srednju školu društvenih delatnosti-gimnazija u Sremskoj Mitrovici. Diplomirala  je na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Sremskoj Mitrovici  i stekla zvanje strukovni vaspitač. Trenutno je zaposlena u DU"Dečija radost". Poznaje rad na računaru.

Nataša Lukić, rođena 18.06.1978. godine. Završila je gimnaziju "Isidora Sekulić", jezički smer i Filozofski fakultet u Novom Sadu. 2002. godine je stekla zvanje Diplomirani psiholog. Radi u predškolskoj ustanovi "Detinjstvo" u Žablju kao stručni saradnik.

Jelena Mićašević  je rođena 02.04.1978. godine u Pančevu. Završila je Gimnaziju opšteg smera "Mihajlo Pupin" u Kovačici. Diplomirala je 2010. godine na Filozofskom fakultetu - odsek pedagogija i stekla zvanje diplomirani pedagog. Trenutno je zaposlena u Centru za socijalni rad opštine Irig.

Milica Savić, rođena 25.3.1991. u Beogradu. Završila je medijske studije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu2014. godine i od tada radi kao novinarka i kolumnistkinja u više novina i na nekoliko web portala (iSerbia, Danas.com...). Trenutno je angažovana u vrdničku na nekoliko projekata kao koordinator i član tima.
Dolores Skoberne rodjena je 10.02.1990 godine u Rumi. 2015 godine je diplomirala na Visokoj skoli strukovnih studija za obrazovanje vaspitaca i stekla zvanje strukovni vaspitac, nakon cega je upisala i specijalisticke studije odsek Zdravstveno obrazovanje.